UPPSALA MOTORSPORTUNION

FMCK Uppsala  -  Rasbo MK - SMK Uppsala
Uppsala MCK  -  Uppsala MK  -  Östra Aros MCK

Producerad av
Graphica 2009

STADGAR


för Uppsala Motorsportunion

§ 1 MÅL OCH MEDEL
Uppsala Motorsportunion, nedan kallad Unionen, disponerar av Uppsala Kommun anlagda banor, markområden och byggnader för motorsport inom Rörkenområdet. Unionen har till ändamål att främja, vidmakthålla och tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen.

Unionen skall mot särskild avgift bereda medlemmarna tillfälle att utnyttja respektive bana samt svara för underhåll och förnyelse av därtill hörande material.

§ 2 MEDLEMSKAP
Medlemskap i Unionen kan erhållas av motorsportorganisationer inom Uppsala Kommun mot erläggande av inträdesavgift på 1000 kronor. Vid utträde ur Unionen äger medlem rätt att återfå den inbetalda inträdesavgiften, dock utan ränta.

§ 3 MEDLEMSAVGIFT
Medlem erlägger årsavgift som fastställes av Unionens årsmöte, senast den 1 juli varje år.

§ 4 AVGIFTER
Medlem erlägger de markeringsavgifter för respektive bana, markområde eller byggnad, som årligen fastställes på årsmötet. Bokning sker enligt av årsmötet fastställda regler.
Eventuella träningsavgifter för respektive verksamhet fastställs av årsmötet.

§ 5 MEDLEMS SKYLDIGHETER
Genom sitt inträde i Unionen har medlem ställt sig dessa stadgar och övriga ordningsregler till efterrättelse. Medlem får ej överlåta medlemskap eller utnyttjande av Unionens tillgångar till annan person eller organisation.

Medlem som motarbetar Unionens syften eller under två år ej fullgjort sina ekonomiska skyldigheter till Unionen, kan efter beslut på allmänt möte uteslutas, varvid inbetald inträdesavgift ej återbetalas. Vid återinträde i Unionen skall ny inträdesavgift erläggas.

§ 6 STYRELSE
Unionens angelägenheter handhas av en styrelse i form av Verkställande Utskott samt övriga ledamöter bestående av medlemmarnas representanter och representant från Uppsala Kommun. Medlemsklubbarnas ordinarie ordförande skall ingå i styrelsen.
Verkställande Utskottet består av Unionens ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare som väljes av årsmöte för en tid av ett år.
Medlem samt Uppsala Kommun meddelar vid årsmöte förslag till namn på ledamot i VU samt namn på styrelseledamot och suppleant för verksamhetsåret.
Styrelsen är beslutsmässig då representant från VU samt minst två tredjedelar av övriga ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Styrelsen samt Verkställande Utskottet äger rätt att kalla utskottsrepresentant enligt § 7 då ärendet så erfordrar.
Vid styrelsens ordinarie sammanträden skall utskottsordförande kallas.

§ 7 STYRELSENS SKYLDIGHETER
Det åligger styrelsen att:
1. Organisera och leda verksamheten, sammanträden mm.
2. Ha hand om Unionens angelägenheter och låta föra fullständiga räkenskaper.
3. Förbereda ärenden som skall förekomma på allmänt möte.
4. Avge förvaltningsberättelse.
5. Föra protokoll, arkivera och handha Unionens korrespondens.
6. Delegera beslutsrätten i frågor inom ram för fastställd budget, drift av anläggning samt
verksamhet till Verkställande Utskottet.

§ 8 UTSKOTT
Verkställande Utskottet skall fortlöpande informera övriga styrelsen om verksamhet, anlägg-ningsdrift samt ekonomi. Framställan eller yttrande av principiell eller särskild viktig natur skall överlämnas till styrelsen för samfällt beslut. VU är beslutsmässigt när minst ¾ av ledamöterna
deltar i besluten.
Årsmöte beslutar årligen om tillsättande av grenutskott för respektive bana/verksamhetsgren och utser sammankallande. Medlem äger rätt att anmäla ledamot i grenutskott för den tid medlemsorganisationen beslutar. Grenutskottet skall före första ordinarie styrelsemöte utse utskottsordförande samt kassaansvarig för en tid av ett år. Grenutskott skall fortlöpande informera VU om grenens verksamhet, anläggningsdrift, inträffade tillbud, olycksfall och ekonomi samt avge årlig verksamhetsberättelse.
Frågor av principiell eller särskild viktig natur för Unionens verksamhet eller påverkande annan gren skall överlämnas till styrelsen för beslut.
 

 

 

 

 

§ 9 RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår omfattar kalenderåret.

§ 10 REVISION
Unionens förvaltning och dess räkenskaper granskas årligen av två revisorer vilka utsetts av årsmötet för en tid av ett år. Räkenskaperna skall vara avslutade med vinst-, förlust- och balansräkning senast den 31 januari.

§ 11 VALBEREDNING
Årsmötet väljer årligen valberedningskommitté bestående av sammankallande ordförande och två ledamöter.

§ 12 ALLMÄNT MÖTE
Allmänt möte är årsmöte eller extra allmänt möte. Styrelsen kan, när den finner så erforderligt, kalla till extra allmänt möte och skall kalla till sådant möte när två tredjedelar av ombuden från Unionens medlemmar enligt § 14 därom gjort en skriftlig och motiverad framställan.
Extra allmänt möte äger rätt att under löpande verksamhetsår utse nytt grenutskott.

§ 13 KALLELSE TILL ALLMÄNT MÖTE
Kallelse till årsmöte eller extra allmänt möte skall skriftligen meddelas varje medlem och vid årsmöte utsedda funktionärer senast fyra veckor före möte. I kallelse till sådant möte skall fullständig föredragningslista medfölja.

§ 14 FÖRSLAG OCH FRÅGOR
Förslag och fråga som önskas behandlad på årsmöte eller extra allmänt möte skall, för att kunna tas upp på föredragningslistan skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före
mötet. Styrelsen är skyldig att tillställa kallade medlemmar denna fråga senast en vecka före möte.

§ 15 RÖSTRÄTT
Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. Rösträtt vid allmänt möte har medlemsorganisation, som erlagt inträdesavgift och årsavgift, med en röst för varje ombud.
I allmänt möte deltager ombud för varje ansluten medlemsorganisation till ett antal av ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar per 31 december, dock högst tre ombud per ansluten medlemsorganisation. Besluten fattas med enkel majoritet varvid vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

§ 16 ÄNDRING AV STADGAR
Beslut om ändring av dessa stadgar får endast ske på allmänt möte, varvid beslutet skall biträdas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Stadgeändring av paragraf gällande upplösande och disposition måste dock ske på två på varandra följande allmänna möten varav ett årsmöte.

§ 17 ÅRSMÖTE
Unionen håller årsmöte före mars månads utgång varje år. På detta möte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
4. Godkännande av röstlängd och föredragningslista.
5. Godkännande av förvaltnings- och verksamhetsberättelse.
6. Revisionsberättelsen uppläses.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Förslag och frågor som inkommit stadgeenligt
9. Fastställande av års-, markerings- och träningsavgifter.
10. Val av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare i Unionen för en tid av ett år.
11. Medlemmarna samt Uppsala Kommun meddelar utsedda representanter till Unionens styrelse.
12. Val av sammankallande i respektive grenutskott
13. Val av revisorer.
14. Val av valberedningskommitté
15. Övriga frågor utan beslutsrätt.

§ 18 UPPLÖSANDE
Beslut om upplösande av Unionen fattas vid två på varandra följande allmänna möten, varav minst ett årsmöte. För sådant besluts giltighet fordras att det skall biträdas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

§ 19 DISPOSITION AV TILLGÅNGAR
I händelse av Unionens upplösning skall dess tillgångar överlåtas till juridisk person med syfte motsvarande Unionens. Medlem kan högst erhålla den ursprungliga inbetalda inträdesavgiften. Beslut härom i samband med beslut om Unionens upplösning enligt § 18.

Dessa stadgar är antagna den 9 december 1976, ändrade den 6 mars 1990, den 5 mars 1991, den 16 mars 1994 samt den 27 mars 1996.