UPPSALA MOTORSPORTUNION

FMCK Uppsala  -  Rasbo MK - SMK Uppsala
Uppsala MCK  -  Uppsala MK  -  Östra Aros MCK

Producerad av
Graphica 2009

VISIONER 1995

...med smärre justeringar november 2003.


Motorsportunionen kommer även i fortsättningen att arbeta för en utökning av verksamheterna inom området. Dessutom skall Motorsportunionen på olika sätt verka för att nedanstående genomförs.

Utvecklingsmöjligheter i framtiden
Unionen har vid flera tillfällen skissat på och planerat utökad verksamhet inom befintligt markområde och dels om Unionen får tillgång till andra närliggande markområden. Detta gäller huvudsakligen fastigheten Rörken 1:1 som f n ägs av Uppsala Universitet.

De utökade verksamheterna är dels nya/förändrade tävlingsgrenar och dels andra verksamheter som av praktiska skäl är lämpliga att samordna inom motorsport-området. Investeringar i anläggningar bör bli självbärande genom avgiftsfinansiering. Nyanläggning skall utföras så att flera olika verksamheter kan nyttja samma anläggning och på detta sätt sprida användningen av området över dygnet och året. Exempel på detta är nedanstående verksamheter:

- Trafikövningsområde: Att använda för allmänhetens fortbildning i trafiksäkerhet. Fanns med i den ursprungliga översiktsplanen för Rörkenområdet. Ryms inte inom nuvarande område och förutsätter markköp av Rörken 1:1 eller motsvarande område.

- Trafikskoleverksamhet: Enligt framlagd planering av trafikleder i Uppsala, kommer trafikskoleverksamheten i kommunen att behöva ha tillgång till ny bana senast 2005. Det vore synnerligen lämpligt att förlägga denna verksamhet till motorsportområdet.

- Halkbana: Förutom den lagstadgade skyldigheten vid körkortsutbildning finns det ett stort behov av närliggande område för halkträning för yrkes-chaufförer i kommunen, även för tunga fordon, exempelvis Uppsalabuss, Brandförsvar m fl. Eftersom området ligger centralt i regionen kan man räkna på ett stort intresse från andra kommuner.

- Övningsområde för gymnasieutbildning fordon: Gymnasieutbildning för förare av tunga fordon (lastbilar/truckar mm) samt entreprenadfordon saknar idag ett väl anpassat övningsområde för sin verksamhet. Vi tror att motorsportområdet kan vara lämpligt för den verksamheten.

- Modellflyg: Nyanläggningen skulle medge att en asfaltstartbana inom ett redan bullermiljöklassat område är möjlig.

Övriga verksamheter som möjliggörs genom markköpet...

Speedway: Fanns med i grundplaneringen för motorsportområdet. Sedan flera år ligger planeringen nere pga markförhållandena på det område som ursprungligen var tänkt. Tillkommer andra markområden, kan ärendet tas upp igen.

Folkrace samt cross-kart: Frågan har diskuterats i styrelsen och man tittar på olika förslag till placering inom befintliga området. Markköp av Rörken 1:1 skulle underlätta denna planering genom att banan kan byggas på platsen för nuvarande internväg mellan cross- och karting-bana. Till kartbanan kan i stället byggas en bra infartsväg på Rörken 1:1 längs ”krondiket”. Detta skulle även underlätta samtidiga evenemang på cross- och kartingbanorna.

Idrottsgymnasium med mc/bilsportprogram: Idag finns endast ett gymnasium med mc-program i landet och det är placerat i Tibro. För att ytterligare markera Uppsala och Uppland som motorsportcentrum vill vi slå ett slag för att ett program med mc/bilsportinriktning startas i kommunen. Inom motorsportområdet finns det mycket goda möjligheter att utveckla ett samarbete med gymnasieskolan.

Sammanfattning
Redan idag är det, som redovisats, en hel del verksamhet inom motorsportområdet. Det nuvarande området är helt utvecklat och exploaterat genom både markförhållanden och begränsningen av transportvägarna.
Vissa delar av det som idag hör till Frötuna gård, används vid vissa tillfällen som parkeringsyta.
Det nuvarande motorsportområdet går att göra betydligt mer rationellt samt nya verksamheter kan tillföras genom att:
- kommunen köper in fastigheten Rörken 1:1 för främst befintliga omskrivna investeringsmedel avsedda för Rörken
- området används för ”icke-tävlingsverksamhet” på dagtid
 

 

 

KOMMENTARER

Trafikövningsområde och Halkbana:
Uppsala Kommun har fattat beslut om att trafikövningsplats med halkbana ska byggas ”vid Rörken”.

Konsultföretaget Vectura (fd Vägverket Konsult) har gjort en utredning om trafikövningsplats och förslag till placering. Något beslut är ännu inte fattat.

Karta i PDF format finns här.
 

 

 

VERKSAMHETSPLAN 2012

 Uppsala Motorsportunion ska verka för:
 • att verksamheten fortsätter att utvecklas i den gemensamma motorsportens intresse
   
 • att styrelsen verkar för att på längre sikt minska de fasta driftskostnaderna
   
 • att styrelsen arbetar för att fler markområden i området framtiden kan
  disponeras av Unionen

Unionen har för avsikt att under verksamhetsåret:

 • Färdigställande av serveringsanläggning vid karting
   
 • Ordna fungerande speakeranläggning vid motocross
   
 • Utveckla elanläggningen vid motocross med elplintar i depån
   
 • Färdigställa bevattningsanläggningen
   
 • Ny Unionsskylt vid entrén
   
 • Asfaltslingor på parkeringsdepå vid karting
   
 • Förstärkning av vägen till kartingbanan
   
 • Översyn motocrossbana efter nya säkerhetsregler
   
 • Utbyte av staket vid motocross och karting samt curbs vid karting

Styrelsen bör även i fortsättningen verka för ett gott samarbete med Uppsala Kommun och dess intressenter.